Deze Algemene Verkoop- leverings voorwaarden worden gebruikt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wonderfull Web B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Papendrecht, alsmede de aan deze entiteiten thans of in de toekomst gelieerde ondernemingen.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteiten: al hetgeen Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever ontwerpt, vervaardigt, levert, onderneemt, dan wel doet ontwerpen, vervaardigen, leveren of ondernemen, in het bijzonder diensten en producten op het gebied van ICT;
  1. Producten: al hetgeen de Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever heeft verricht, ontwikkeld, geproduceerd en/of geleverd;
  2. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook (dienstverlening, aannemingvan werk, uitlening van personeel, enzovoort) die Opdrachtnemer voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, al dan niet in samenhang met (af)levering van Producten;
  3. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die een opdracht tot het verrichten van Activiteiten en/of het leveren van Producten verstrekt;
  4. Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijn rechtsopvolger(s) en/of de door hem aangewezen (rechts)personen;
 2. Offerte: een, al dan niet voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst, schriftelijke aanbieding van de Opdrachtnemer inhoudende een geheel vrijblijvende inschatting van de aan de te verrichten Activiteiten;
 3. Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.
 4. Opdrachtbevestiging: een schriftelijke bevestiging van de door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekte en door de Opdrachtnemer aanvaardde opdracht tot het verrichten van Activiteiten en/of het leveren van Producten;
 5. Overeenkomst(en): alle Overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, niet beperkt tot overeenkomsten van opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
  1. alle Overeenkomsten;
  2. alle Offertes, Opdrachtbevestigingen en andere aanbiedingen van Opdrachtnemer;
  3. al het meerwerk, waaronder ten deze wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van een met een Opdrachtgever gesloten Overeenkomst boven hetgeen aanvankelijk is overeengekomen wordt geleverd respectievelijk verricht.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van een Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden en/of een bepaling uit een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever nietig is of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of die Overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling te (doen) vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige, vernietigde of vernietigbare bepaling.
 4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Vertegenwoordigers van de Opdrachtnemer mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen, dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht, welke voor iedere overeenkomst afzonderlijk dient te worden verleend.
 6. Na beëindiging van de Overeenkomst blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen onverkort beheersen.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomsten

 1. Alle Offertes van Opdrachtnemer worden mede gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen en de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen en bescheiden, van de juistheid en volledigheid Opdrachtnemer steeds uit mag gaan.
 2. Een Offerte van de Opdrachtnemer is geheel vrijblijvend en herroepelijk. Opdrachtgevers kunnen hieraan geen enkel recht ontlenen.
 3. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, komen offertes steeds van rechtswege te vervallen bij gebreke van acceptatie van een Offerte binnen de daarvoor geldende termijn en kan de Opdrachtgever daarop in ieder geval géén beroep meer doen.
 4. De in Offertes opgenomen bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s. Indien de Opdrachtnemer niet BTW-vrijgestelde Activiteiten in opdracht van de Opdrachtgever verricht, dient de Opdrachtgever tevens de hierover verschuldigde BTW aan de Opdrachtnemer te voldoen.
 5. Een Overeenkomst komt tot stand na ontvangst door Opdrachtnemer van de door Opdrachtnemer verstrekte en door Opdrachtgever ondertekende offerte, danwel doordat Opdrachtnemer zijn Activiteiten ten behoeve van de Opdrachtgever heeft aangevangen.
 6. Een door Opdrachtnemer - in de vorm van een besprekingsverslag of anderszins - aan de Opdrachtgever gezonden Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen binnen uiterlijk vijf werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever, schriftelijk geprotesteerd heeft.
 7. Indien geen Offerte of Opdrachtbevestiging aan de Overeenkomst vooraf is gegaan, wordt de factuur van Opdrachtnemer geacht de Overeenkomst juist en volledig te behelzen.

Artikel 4 Inhoud en uitvoering Overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer te verrichten Activiteiten en te leveren Producten worden mede gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen en de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan.
 2. Meerkosten voortvloeiend uit na totstandkoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in- en/of aanvullingen op oorspronkelijk overeengekomen Activiteiten en of Producten zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van prijzen die gelden ten tijde van de uitvoering respectievelijk levering van de betreffende Activiteiten respectievelijk Producten.
 3. Opdrachtnemer is steeds bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan derden op te dragen.
 4. Indien de aan de uitvoering van de Overeenkomst voor de Opdrachtnemer verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen. Indien daardoor de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs niet meer dan vijf procent (5%) stijgt is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst op die grond te beindigen. Indien daardoor de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs met meer dan vijf procent (5%) stijgt, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op die grond met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks onder gehoudenheid tot vergoeding van de reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten en gederfde winst naar rato van het stadium van voltooiing van de Activiteiten. De ontbinding door de Opdrachtgever kan slechts plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven en dient Opdrachtnemer te hebben bereikt binnen vijf werkdagen nadat de Opdrachtnemer de prijsverhoging schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.
 5. De door Opdrachtnemer opgegeven of bevestigde termijnen voor (op)levering gelden nimmer als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen Activiteiten respectievelijk Producten in hun geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten (op) te leveren. In het laatste geval is Opdrachtnemer gerechtigd elke deel(op)levering afzonderlijk aan de Opdrachtgever te factureren. Indien de Opdrachtgever met betaling van een deel(op)levering in gebreke blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze nog niet door haar is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de Opdrachtgever te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

Artikel 5 Garantie

 1. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Opdrachtnemer kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door Opdrachtnemer gehoste websites te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.
 2. Opdrachtnemer is niet eindverantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening. Opdrachtgever zal, naast dat de opdrachtnemer dat doet, zelf de resultaten van de dienstverlening zelf regelmatig controleren.
 3. Opdrachtgever zal op basis van de door Opdrachtnemer verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Opdrachtnemer verklaart zich bereid om op verzoek van Opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door Opdrachtgever tegen door Opdrachtnemer te stellen (financiële) voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegevens.
 4. Bij Opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door Opdrachtgever worden verwerkt. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 6 Service Level Agreement

 1. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer zijn gelegen en met inachtneming van de dienstverlening als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door Opdrachtnemer gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 1. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van door de Opdrachtgever verstrekte zaken, teksten, ideeën, namen, ontwerpen, concepten, etc. garandeert de Opdrachtgever dat de Opdrachtnemer deze in het kader van de Overeenkomst vrij mag gebruiken en verveelvoudigen ongeacht het medium van gebruik en de mate van verveelvoudiging en vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen alle aanspraken in verband met eventueel daarop rustende intellectuele en/of industrile eigendomsrechten.
 2. Alle rechten, inclusief doch niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle door de Opdrachtnemer respectievelijk de door deze ingeschakelde derden ontwikkelde, vervaardigde en/of geleverde Producten en verrichte Activiteiten blijven te allen tijde eigendom van de Opdrachtnemer danwel van de door deze ingeschakelde derden en/of derde rechthebbenden.
 3. Producten die door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld mogen niet, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, gedistribueerd en/of tegen vergoeding beschikbaar gesteld worden aan derden.
 4. Het is de Opdrachtgever verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard dan ook aan te (doen of laten) brengen in de Producten, die aan de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.'
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de aan Opdrachtgever door of namens Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden geleverde, ter beschikking gestelde of ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, materialen of ontwerpen daarvan te verwijderen of te wijzigen.
 6. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van de Producten, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van de Producten door virussen of het niet correct functioneren van de Producten.
 7. In geval van overtreding door de Opdrachtgever van één of meer bepalingen van dit artikel 7 verbeurt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een dadelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 100.000,-- (zegge: eenhonderdduizend Euro) per overtreding, vermeerderd met € 10.000,-- (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag dat een ingegane overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om staking van het onrechtmatig handelen te vorderen en onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om naast de aldus verbeurde boete aanspraak te maken op integrale schadevergoeding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd haar intellectuele eigendomsrechten behoudt Opdrachtnemer zich de eigendom van alle Producten voor tot het moment van volledige voldoening van al hetgeen de Opdrachtgever - uit welke hoofde dan ook - aan de Opdrachtnemer is verschuldigd, daaronder begrepen eventuele boetes, rentes en andere kosten.
 2. Zolang de Opdrachtgever niet integraal aan haar (financiële) verplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Producten te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins te gebruiken, al dan niet in gewijzigde vorm of op welke wijze of voor welk doel dan ook en evenmin gerechtigd aan derden zodanig gebruik toe te staan.

Artikel 9 Leveringstermijnen

 1. Alle door Opdrachtnemer genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Opdrachtnemer genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de Opdrachtnemer niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Opdrachtnemer spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Opdrachtnemer is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Opdrachtnemer gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 2. De enkele overschrijding van een door leverOpdrachtnemer ancier genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Opdrachtnemer wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Artikel 10 Betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling steeds binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn raakt de Opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij aan Opdrachtnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 2. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. Als buitengerechtelijke incassokosten gelden ten deze het door of vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde gestaffelde incassotarief, te vermeerderen met BTW.
 3. Ongeacht de bij enige betaling daaraan gegeven duiding, strekken betalingen steeds eerst in mindering op de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur.
 4. Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van de Producten van de Opdrachtnemer is de Opdrachtgever onverminderd verschuldigd aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
 5. De vordering tot betaling van alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer in verzuim raakt, indien en zodra de zeggenschap over de Opdrachtgever - door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins - wijzigt, alsmede wanneer de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever, voor zover daar sprake van kan zijn, in liquidatie verkeert of ten aanzien van hem een besluit tot ontbinding is genomen.
 6. Voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de Opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. Alle voor Opdrachtnemer uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de Opdrachtgever te worden vergoed.
 7. Voor de gevallen waarin de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer - wegens toerekenbare tekortkoming, onrechtmatig handelen of anderszins - verplicht is tot vergoeding van schade wegens gederfde winst, wordt de door de Opdrachtnemer gederfde winst gefixeerd op twintig procent (20%) van de dientengevolge gederfde omzet (kosten en honorarium), zulks onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien en voorzover de gederfde winst meer mocht bedragen en onverminderd de overige aanspraken die de Opdrachtnemer terzake op grond van de wet, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden jegens de Opdrachtgever kan doen gelden.

Artikel 11 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn – doch minimaal drie maanden – in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
 5. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig -surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.
 6. Bij opzegging dient altijd de voorgeschreven procedure door Opdrachtnemer gevolgd te worden. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek deze procedure kenbaar maken.

Artikel 12 Reclame

 1. De Opdrachtgever is verplicht de door of namens Opdrachtnemer geleverde Producten terstond na (op)levering te controleren.
 2. Gebreken die (redelijkerwijs moeten worden geacht) terstond (te) kunnen worden geconstateerd dienen binnen één week na (op)levering schriftelijk, bij Opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen en deze gebreken voor rekening en risico van de Opdrachtgever blijven.
 3. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen zeven dagen na factuurdatum bij Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever terzake vervallen.
 4. Alle overige door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Opdrachtnemer of andere gebreken in de door haar geleverde Producten dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen veertien dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
 5. In geval van tijdig gemelde terechte reclames zullen de betreffende Producten ofwel worden vervangen ofwel aan de Opdrachtgever worden gecrediteerd, zulks ter keuze van Opdrachtnemer.
 6. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld harerzijds of van haar leidinggevenden, niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die mocht lijden en die is ontstaan bij of ten gevolge van de uitvoering van de overeengekomen opdracht door Opdrachtnemer, waaronder begrepen - maar niet uitsluitend - het niet of niet behoorlijk functioneren van door Opdrachtnemer geleverde Producten danwel het ondeugdelijk zijn van door Opdrachtnemer geleverde Producten, schade tengevolge van enig door Opdrachtnemer verstrekt advies ten aanzien van geleverde zaken - waaronder uitdrukkelijk ontwikkelde campagnes - en diensten, alsmede schade tengevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van zaken, of adviezen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Opdrachtnemer toegerekend moeten worden.
 3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Opdrachtnemer verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemertegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtnemer op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 5. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtnemer is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer.
 6. In het geval dat rechtens zou worden vastgesteld dat Opdrachtnemer ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de voor haar bestaande verzekeringsdekking. Opdrachtgever is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd. Wanneer de verzekeraar de lopende aansprakelijkheidspolis jegens Opdrachtnemer opzegt, is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden jegens de opdrachtgever op te schorten totdat een nieuwe aansprakelijkheidsdekking zal zijn verkregen. Opdrachtnemer verplicht zich om zich in te spannen om op zo kort mogelijke termijn nieuwe aansprakelijkheidsdekking te verkrijgen.
 7. Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsdekking mocht bestaan, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de waarde van de gezamenlijke facturen die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever werden verzonden met betrekking tot het betreffende Product tot het moment waarop het schade toebrengend evenement zich heeft voorgedaan.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van zijn hulppersonen,  waaronder diens personeel of vertegenwoordigers, en/of derden, betreffende schade waarvoor Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt.
 9. Onverminderd hetgeen in artikel 8 van deze algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer, behalve die welke door Opdrachtnemer is erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 10. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen elkaar over en weer onverwijld op de hoogte stellen van iedere vordering, of dreigende vordering, of claim van derden, waarin aansprakelijkheid van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer besloten ligt of kan liggen.
 11. Het bepaalde in de leden 1-11 van dit artikel heeft betrekking op contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden

 1. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever omstandigheden ontstaan of bekend worden die Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Opdrachtnemer haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet tijdig en/of volledig kan nakomen, treedt Opdrachtnemer niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
 2. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk wordt, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat de Opdrachtgever deswege enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomstblijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede - voor zover daaronder niet reeds begrepen - oorlog(sgevaar), oproer,werkstakingen,(natuur)rampen,ongevallen, overheidsmaatregelen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers (waaronder begrepen de leveranciers van brandstof, energie en water), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of haar leveranciers.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid en overname personeel

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

Artikel 16 De hostingdiensten

 1. Opdrachtnemer zal de met Opdrachtgever overeengekomen hostingdiensten leveren.
 2. Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur omvat, zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij deovereenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. Opdrachtgever zal de schijfruimte alleen gebruiken voor het plaatsen van één of meer in de overeenkomst genoemde webpagina’s van een website. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima en onderhevig aan de huisregels van Opdrachtnemer zoals opgesteld ten behoeve van en geldend voor afnemers. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door Opdrachtgever is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Opdrachtnemer een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.
 3. Indien de overeenkomst de verschaffing van toegang tot internet omvat, zal Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zich er naar beste kunnen voor inspannen om verbindingen via het systeem van Opdrachtnemer met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van de door Opdrachtnemer gehoste website. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van Opdrachtgever of die van derden.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtnemer niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 5. Indien de dienstverlening van Opdrachtnemer op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal Opdrachtnemer telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de gehoste websites. Opdrachtnemer kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Opdrachtnemer zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen. Opdrachtnemer kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Opdrachtnemer.
 6. De overeenkomst omvat het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 7. Indien Opdrachtnemer op grond van de overeenkomst diensten voor Opdrachtgever verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking genomen te worden. Desgevraagd zal Opdrachtnemer een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand stellen. Opdrachtnemer aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door Opdrachtgever beoogde resultaten.
 8. Opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven verschuldigd.
 9. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat een door Opdrachtgever gewenste domeinnaam aan Opdrachtgever wordt toegekend.
 10. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van Opdrachtgever niet door Opdrachtnemer is geregistreerd.
 11. Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen omvat de overeenkomst ook het aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van e- mailadressen. Partijen zullen het aantal ter beschikking te stellen e-mailadressen overeenkomen.

Artikel 17 Toepasselijkheid voorwaarden van derden

 1. Indien en voor zover Opdrachtnemer Producten van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits dat door Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die Producten de (licentie-) voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in onderhavige Algemene Verkoop- leverings voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij Opdrachtnemer en Opdrachtnemer zal deze aan Opdrachtgever kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in onderhavige Algemene Verkoop- leverings voorwaarden onverkort.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle door Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten, alsmede op de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in het kader van Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij Opdrachtnemer ervoor kiest de zaak aanhangig te maken 1) bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever of 2) een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.